TRA CỨU VĂN BẰNG

* Tra cứu thông tin văn bằng: yêu cầu nhập đầy đủ thông tin họ tên và số hiệu bằng hoặc số vào sổ
* Số hiệu bằng hoặc số vào sổ nhập ít nhất 4 số cuối
Ghi chú: Khi tra cứu hệ thống sẽ cho kết quả với bảng thông tin cụ thể như bên dưới

HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH NGÀNH HỌC NĂM TỐT NGHIỆP XẾP LOẠI SỐ HIỆU SỐ VÀO SỔ SỐ QUYẾT ĐỊNH
Chania